Oprichting van de vzw

De statuten van de vzw werden opgemaakt op 27 januari 1971 door volgende stichters, eveneens eerste beheerders: Josiane de Booser, Constant Droesbeke, Pol Feytens, Jan Heuninckx, Michel Lievens, Désiré Selleslagh, Frans Van Der Cammen en Maria Van Moeseke; zij werden gepubliceerd in het Staatsblad van 18 februari 1971.
Frans Van Der Cammen werd benoemd tot voorzitter en behield deze functie tot aan zijn overlijden in 1987.
In de beheerraadsvergadering van 3 februari 1971 werden de besturen van de onderscheiden kringen samengesteld.
Zo werd Désiré Selleslagh als voorzitter van het 'Groenkomitee' in zijn functie bevestigd. Pol Feytens werd voorzitter van de Heemkring. Het voorzitterschap van de Kunstkring werd voorlopig waargenomen door Frans Van Der Cammen.
Naast de stichters-beheerders vermelden wij als leden van het eerste uur Hugo De Backer, Frans De Baerdemaecker, Jan De Block, Monique De Brandt, Albert De Koninck, Frans Heyvaert, Herman Gillis, Albert Keirens en J. Vogelaer; zij traden toe tot het bestaande 'Groenkomitee'.
Sloten zich aan naast de stichter-beheerders van de Heem- en Kunstkring: Christiane Biesemans, Lena Cleymans en Gileen De Brandt.
Artikel 3 van de statuten geeft de doelstelling van de vereniging weer: "De vereniging heeft tot doel de bescherming van het leefmilieu en kunstpatrimonium en de bevordering van de heemkunde van Merchtem en dit in de meest brede zin."
De artikels 4, 5, 6 en 7 geven een duidelijker en gedetailleerde omschrijving van de specifieke opdracht voor elke kring.
Sommige activiteiten zijn exclusief en specifiek, voor de aparte kringen, andere komen tot stand in samenwerking met één of meerdere kringen.
Vooral in de beginperiode van Soetendaelle lag de ontplooiing van de kringen overwegend bij de initiatieven van de stichters-bestuurders.
De piramidale structuur van Soetendaelle met als overkoepeling de Raad Van Bestuur, die aanvankelijk bestond uit de stichters van de kringen, is gedurende jaren gehandhaafd gebleven, omwille van de weinig stabiele uitbouw van de kringen zelf. Ze hebben elk om beurt gedurende de eerste tien jaren hun kinderziekten doorgemaakt.
De eerste voorzitter en medestichter van de vzw Frans Van Der Cammen was al ernstig ziek bij het lustrum van de vereniging in 1986. Hij kon deze viering slechts op afstand meemaken en overleed op 16 augustus 1987. Gedurende 15 jaar was hij de geestelijke vader en onvermoeibare promotor van de stichting. Voor hem betekende de eenheid van Soetendaelle een conditio sine qua non.
Als leraar aan de plaatselijke Gemeentelijke Tuinbouwschool was hij vertrouwd met de groen- en milieuproblematiek, van heemkunde maakte hij zijn hobby en ook als kunstschilder stond hij open voor andere disciplines. Zijn herinnering blijft verenigd met Soetendaelle. Hij gaf onze organisatie de nodige draagkracht en uitstraling.

 

Raad van bestuur vzw Soetendaelle

Louis Vanderstraeten  -  Voorzitter 

Anita De Bondt  -  Secretaris

Frans Anrys -  Penningmeester

Hedwig Vertonghen  -  Bestuurder

Pol Feytens  -  Bestuurder

Maria Van Moeseke  -     Bestuurder

Herman Raes  -    Bestuurder

Hilde Doms  -  Bestuurder

 
 
Voorzitters vzw Soetendaelle periode: 1971-2017
 
Louis Vanderstraeten
Voorzitter vzw Soetendaelle (2009-heden)
 
Josiane de Booser
Voorzitter vzw Soetendaelle (1987-2009)
 
Frans Van der Cammen
Voorzitter vzw Soetendaelle (1971-1987)
 

 

Statuten vzw Soetendaelle

Op 27 januari 1971 werd te Merchtem de VZW Soetendaelle opgericht en haar statuten opgesteld. De statuten werden gepubliceerd in het Staatsblad van 18 februari 1971, onder het nummer 1127/71; zij werden aangepast, gewijzigd en gepubliceerd in de bijlagen van de Staatsbladen van 24 maart 1988 en 11 januari 1990. Op 8 juni 2005 worden alle artikels vervangen en aangepast volgens de wetgeving van 2 mei 2002.
HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur.
Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam "Soetendaelle", naam ontleend aan de vroeg-middeleeuwen en die het grondgebied Merchtem vóór de fusie bedoelde (volgens Siegbert van Gembloers en Daniël van Oesbroeck).
Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1785 Merchtem Stationsstraat 19. De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan de zetel enkel overgebracht worden binnen het Merchtems grondgebied.
Artikel 3. De vereniging heeft tot doel de bescherming van het kunstpatrimonium en de bevordering van de heemkunde te Merchtem in de meest brede zin.
Artikel 4. De vereniging bestaat uit een Heemkring en een Kunstkring, die zich elk toeleggen op hun specifiek actieterrein, dat nader omschreven wordt in volgende artikels.
HOOFDSTUK II - Werking, middelen.
Artikel 5. Het werkterrein van de Heemkring bestrijkt het bewaren van gebouwen, voorwerpen, documenten en gebruiken en het bestuderen van alle met heemkunde verwante zaken. De Kunstkring richt zich op het bewaren en aanvullen van het kunstpatrimonium van de parochiale en burgerlijke gemeenschappen van Merchtem en zal de beoefening van de kunst en kunstambachten aanmoedigen.
Artikel 6. De Heemkring bevordert de Heemkunde door:
Het houden van vergaderingen en voordrachten,
De publicatie van tijdschriften en brochures,
Het organiseren van bezoeken en studiereizen,
Het inrichten van een archief- en documentatiecentrum,
Het aanleggen van een heemmuseum en het samenbrengen van de nodige voorwerpen daartoe,
Het samenwerken met diverse verenigingen en instellingen,
Het actief optreden door het aanwenden van alle wettige middelen bij de bevoegde instanties,
Artikel 7. De kunstkring beschermt het kunstpatrimonium door:
Het aanleggen van een voortdurend inventaris van de openbare kunstvoorwerpen,
Het actief beschermen van het gemeentelijk, parochiaal en privé kunstbezit,
Het organiseren en aanmoedigen van kunstprestaties, tentoonstellingen en kunstmanifestaties,
HOOFDSTUK III - Eigendomstitels.
Artikel 8. De vereniging wordt door onbepaalde tijd gesticht en zal bij eventuele ontbinding al haar verworven rechten en aanwinsten van welke aard ook, overmaken aan de gemeente Merchtem.
Artikel 9. De Raad van Bestuur zal alle rechtmatige financiële tegemoetkomingen aanvaarden, om haar doelstellingen te realiseren: dit kan onder vorm van overheidssubsidie, sponsoring of giften. Bij eventuele gift zal er steeds op aanvraag van de schenker een ontvangstbewijs getekend worden door een lid van de Raad van Bestuur en de schenker. Dit geldt evenzeer bij het inbruikleen nemen van materialen, gebouwen, voorwerpen en dergelijke.
Artikel 10. Een gift blijft steeds eigendom van de VZW, behoudens de overeenkomst een andere eigendomstitel voorziet. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het kanton Asse en het gerechtelijk arrondissement Brussel gevoegd. De procedure dient te geschieden in de Nederlandse taal.
HOOFDSTUK IV - Leden.
Artikel 11. De vereniging "Soetendaelle" staat volkomen buiten alle partijpolitiek en eerbiedigt de godsdienstige, wijsgerige en politieke overtuiging van eenieder.
Artikel 12. De vereniging telt minstens 12 effectieve leden. De effectieve leden van Soetendaelle zijn de werkende leden van Heemkring en de Kunstkring. Zij betalen geen lidgelden; hun bijdrage kan bestaan uit logistieke, materiële of artistieke ondersteuning. De effectieve leden zijn de personen die op voorstel van ten minste twee effectieve leden, als effectief lid worden aanvaard, bij besluit van de Algemene Vergadering genomen, met een meerderheid van twee derden van de aanwezige leden; alsmede de huidige werkende leden op het tijdstip van de aanpassing van de statuten aan de wet van 2 mei 2002.
Artikel 13. De effectieve leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht aan de Raad van Bestuur. De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Artikel 14. De effectieve leden van de vereniging kunnen onder geen enkel beding aanspraak maken op de goederen of eigendomstitels van de vereniging.
HOOFDSTUK V
Artikel 15. Het dagelijks bestuur van de Heemkring en de Kunstkring wordt waargenomen door een voorzitter, secretaris en penning-meester. Zij worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering om tot bestuurder van de VZW benoemd te worden, samen met maximum vier effectieve leden, paritair verkozen op voordracht van de kringen. De leden van de Raad van Bestuur worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar.
Artikel 16. Binnen de Raad van Bestuur van de VZW Soetendaelle wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester aangeduid. Het voorzitterschap van de Heemkring en Kunstkring zijn onverenigbaar met het voorzitterschap van de VZW.
Artikel 17. Tot de kringen behoren uit hoofde van hun ambt, de Eerste schepen van Merchtem en de Schepen van Cultuur, zij zijn niet stemgerechtigd.
Artikel 18. De vereniging kan beroep doen op raadgevers of deskundigen, die uit hoofde van hun beroep, bevoegdheid of bekwaamheid daadwerkelijk kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van bepaalde projecten.
Artikel 19. De Raad van Bestuur zal minstens éénmaal per jaar vergaderen. De voorzitter zal de data vastleggen en de uitnodigingen met de agenda verzenden ten minsten acht dagen vóór de bijeenkomst. Indien de goede werking van de vereniging dit vergt, kunnen de voorzitter of minstens twee raadsleden de Raad van Bestuur bijeenroepen.
Artikel 20. De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging. De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen, indien de helft +1 der leden aanwezig zijn. Hij zal alle beslissingen nemen die nodig zijn voor het bereiken van zijn doelstellingen. Elke beslissing die wordt genomen met gewone meerderheid is geldig.
Artikel 21. De Raad van Bestuur kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen voorbehouden door de Algemene Vergadering of strijdig met de wet. De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan een van zijn leden.
HOOFDSTUK VI - Algemene Vergadering:
Artikel 22. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden, voorzien door art.4 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Artikel 22bis. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt elk jaar bijeengeroepen ten laatste in de maand maart. De uitnodigingen worden met de agenda, door de secretaris in naam van de Raad van Bestuur ten minste 8 dagen vooraf verzonden aan al de effectieve leden. De effectieve leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die ook effectief lid moet zijn van de vereniging. Hij of zij kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen. De vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over de punten die niet op de agenda vermeld zijn, behalve wanneer alle effectieve leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid akkoord gaan de agenda uit te breiden. Binnen de maand na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering zendt de secretaris een verslag aan alle leden.
Artikel 22tris. Op ieder ogenblik kan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de Raad van Bestuur of op vraag van minstens een vijfde van de effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping gericht aan alle effectieve leden.
Artikel 23. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten. Behoren Inzonderheid tot haar bevoegdheid:
De wijziging van de statuten;
De benoeming en afzetting van de bestuurders;
Desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
De kwijting van de bestuurders en de commissarissen;
De goedkeuring van de begroting en de rekening;
De vrijwillige ontbinding van de vereniging;
De uitsluiting van de leden;
De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
HOOFDSTUK VII - Verscheidenheden
Artikel 24. Voor alle niet door de statuten geregelde punten zal de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing zijn.
Artikel 25. Worden tot bestuurder aangesteld door de Algemene Vergadering hier bijeen en tekenen:
Anita De Bondt
Josiane de Booser
Ghislaine De Brandt
Mieke De Graeve
Leopold Feytens
Rik Geeroms
Désiré Selleslagh
Louis Vanderstraeten
Maria Van Moeseke
Deze benoemen onder hen: tot voorzitter, Josiane De Booser, tot secretaris, Maria Van Moeseke, tot penningmeester Leopold Feytens.
Merchtem, 29 september 2005
Opgemaakt te Merchtem in 5 originele exemplaren.